Våra Tjänster
Kontrollansvar
Ska ni bygga, riva eller utföra markarbeten kan ni behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Ni behöver oftast inte en kontrollansvarig om ni bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. När ni utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen, ta fram ett förslag till kontrollplan, se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked. En kontroll måste ha en självständig ställning, så som att hen inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag.

Den kontrollansvarige ni anlitar måste vara certifierad, kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra. För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenthet och lämplighet för uppgiften. Certifieringar får endast utfärdas av certifieringsorgan, det vill säga företag som har ackrediterats för denna uppgift. Vi kan erbjuda flera certifierade kontrollansvariga.

All rights reserved. Copyright Byggfab AB.
Org.nr. 556591-7878
info@byggfab.se